WRU GPS Watch ผ่านการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน CE จากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และ กสทช

WRU ผ่านการรับรองคุณภาพ

ก่อนเลือกซื้อนาฬิกาติดตามตัวเด็ก โปรดตรวจสอบว่านาฬิกายี่ห้อนั้นๆ ผ่านการรับรองโดยเฉพาะจาก กสทช หรือไม่ เพราะถ้าไม่มี นอกจากความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยเวลาใช้งานแล้ว ถือว่าผลิตภัณฑ์นั้นขายอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

Leave a Reply